حمایت از زنان, چرا حمایت از زنان مهم است؟, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

چرا حمایت از زنان مهم است؟

تاریخ انتشار : 2020/01/02

توانمند سازی زنان به معنی بهبود و ارتقای کیفیت زندگی، موقعیت اجتماعی، مالی، سیاسی و قانونی زنان و همچنین تضمین سطح مناسب در جامعه برای آنان به گونه ای است که مطمئن باشند می توانند:

  • از حقوق خود دفاع کنند.
  • احساس اعتماد به نفس، احترام و توجه داشته باشند.
  • کنترل زندگی خود را در داخل و خارج از منزل در دست داشته باشند و شغل مناسبی اتخاذ نمایند.
  • قدرت اختیار و انتخاب داشته باشند.
  • ورزش مورد علاقه خود را ادامه دهند و عقاید مذهبی خود را داشته باشند.
  • در مسائل مالی و اجتماعی حقوق برابر با مردان داشته باشند.
  • فرصت آموزش و تحصیلات داشته باشند.
  • محیط کار امن و راحت داشته باشند.

 

حمایت از زنان, چرا حمایت از زنان مهم است؟, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

اهمیت توانمند سازی زنان در داشتن شغل

زنان حدود نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و تعداد زیادی از آن ها در سراسر جهان بیکار هستند. توانمند سازی زنان می تواند تأثیر بسزایی در بهبود اقتصاد جهانی داشته باشد.

نقش توانمند سازی زنان در استعداد یابی

زنان به اندازه مردان مهارت و استعداد دارند ولی متأسفانه در گذشته به زنان اجازه آموزش های پیشرفته همچون مردان داده نشده است و به همین دلیل امروزه برای اکتساب یک شغل توسط زنان بررسی های بیشتری انجام می شود و زنان باید توانایی های خودشان را به طور کامل نشان دهند و به سادگی به زنان اعتماد نمی کنند. بنابراین توانمند سازی زنان نقش بسزایی خواهد داشت.

مزایای اقتصادی توانمند سازی زنان

تقویت و توانمند سازی زنان به آنان کمک می کند تا روی پای خود بایستند و علاوه بر کسب درآمد برای خانواده خود بتوانند به اقتصاد کمک نمایند.

توسعه ملی

زنان به طور فزاینده ای به توسعه کشور علاقه مند هستند و همواره با عملکرد فوق العاده خود در هر حوزه ای اعم از علم پزشکی، مدیریت، طراحی و … موجب رضایت و بهبود و توسعه ملی شده اند.

کاهش فساد

توانمند سازی زنان و آموزش آنان به کاهش فساد در جامعه کمک می کند و تقویت آنان در جامعه و ارائه آموزش های اجتماعی برایشان منجر به این می شود که از حقوق خود مطلع شوند و از تعرّض و خشونت در برابر زنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در بسیاری از مشاغل زنان بهتر از مردان هستند

زنان در بعضی از بخش ها بهتر از مردان هستند و در صورت توانمند سازی می توانند جایگزین آنان شوند.

موسسه خیریه لبخند اراک

موسسه خیریه لبخند اقداماتی برای توانمند سازی زنان در شهر اراک انجام میدهد که بعدا با آنها بیشتر آشنا میشویم.

نماد های اعتماد

حمایت از زنان, چرا حمایت از زنان مهم است؟, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
حمایت از زنان, چرا حمایت از زنان مهم است؟, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک