پویش خانه مهر

تاریخ انتشار : 2019/11/01

آرزویی که آرزو نماند
در سال ۱۳۹۷ موسسه خیریه لبخند پویشی را تحت عنوان ”پویش خانه مهر”راه اندازی کرده است

در یک سال اخیر موفق شده ایم چندین خانه را خریداری و چندخانه را بازسازی و تعمیر کنیم…
مقداری از هزینه مورد نیازاین پویش به واسطه دستان توانای مردم و مقداری از آن از طریق برگزاری مراسمات و جشنواره های سالیانه موسسه جمع اوری شده است

خشت به خشت این خانه ها با مهربانی شکل گرفته اند
این پویش ادامه دارد…

 

 

خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک
خانه مهر, پویش خانه مهر, موسسه خیریه لبخند اراک

نماد های اعتماد

اینماد
ساماندهی